Zasady Przyjmowania Pacjentów

Klasyfikacja ICD-10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. ICD-10 jest opracowana przez WHO () i obowiązuje w Polsce od roku 1996.

Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI PACJENTÓW

DO HOSPICJUM DOMOWEGO:

 

 

  1. Udokumentowana choroba nowotworowa (rozpoznanie histopatologiczne);
  2. Zakończone leczenie onkologiczne przyczynowe (kwalifikujemy chorych w trakcie radio- lub chemioterapii paliatywnej);
  3. Ból lub inne objawy somatyczne wymagające leczenia paliatywnego;
  4. Stan chorego uniemożliwiający korzystanie z Poradni Medycyny Paliatywnej;

Możliwość zapewnienia przez rodzinę opieki nad chorym w domu w zakresie koniecznym dla aktualnego stanu chorego

Do Hospicjum domowego przyjmowani są pacjenci z powiatu pabianickiego, z rozpoznaną i potwierdzoną badaniem histopatologicznym chorobą nowotworową po zakończonym leczeniu przyczynowym, u kresu życia, z trudnymi do opanowania objawami towarzyszącymi chorobie (ból, nudności, wymioty, duszności itp.)

Do zarejestrowania pacjenta potrzebne są następujące dokumenty:

  • skierowanie (jak do poradni specjalistycznej z adnotacja o hospicjum domowym lub domowej opiece paliatywnej – od lekarza POZ lub od lekarza prowadzącego opiekę w szpitalu-można poprosić o takie skierowanie przy wypisie pacjenta ze szpitala)
  • kserokopie dokumentacji medycznej potwierdzające rozpoznaną chorobę - karty informacyjne/wypisy ze szpitala),
  • kserokopie badań diagnostycznych – wyniki biopsji, wycinków, scyntygrafii kości, PET o ile były takie wykonywane,
     
  • potwierdzenie ubezpieczenia - legitymacja emeryta, rencisty, dla osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, dla osób zatrudnionych będących na zwolnieniu lekarskim druk ZUS RMUA lub zaświadczenie od pracodawcy o odprowadzanych składkach, w przypadku świadczeń z pomocy społecznej lub innych kserokopia decyzji przyznającej świadczenie z adnotacja o odprowadzaniu z kwoty świadczenia kwoty na składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

Według umowy z NFZ chory pozostaje również pod opieką lekarza pierwszego kontaktu, który np. kieruje pacjenta na badania diagnostyczne oraz wystawia zlecenia na transport.
Zgłoszenia chorych odbywają się:
· od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00
· środy od 10:00 do 18:00
Rejestracji chorych dokonać należy w siedzibie Zakładu Opieki Paliatywnej – Hospicjum Domowego w Pabianicach przy ul. Dąbrowskiego 46 (pokój na parterze po lewej stronie)

- 1% dla Hospicjum!
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego
KRS 0000178499
http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000178499

- Darowizny można wpłacać na rachunek bankowy:

PKO BP
76144012440000000001831534
 

Godziny pracy rejestracji i wypożyczalni sprzętu:

 

poniedziałek-piątek:
7:00 – 15:00
środa:
10:00 – 18:00

 

 

Tel:  42 215-75-79
 

ul. Dąbrowskiego 46

95-200 Pabianice

e-mail: palium@poczta.onet.pl

Uwagi prosimy kierować na adres:
zarzad.palium@onet.pl