NAPISZ DO NAS

Godziny przyjęć:

powiat pabianicki:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

środa: 10:00 – 18:00

 

 

e-pit

Jak nam pomóc?

Przekaż 1,5% dla Hospicjum

KRS: 0000178499

Adres:

POWIAT PABIANICKI

ul. Dąbrowskiego 46,

95-200 Pabianice

 

POWIAT ŁASKI

ul. Dębowa 1

98-100 Łask

 

tel: 42 215 75 79

 

 

 

 

 

 

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl

dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej
http://hospicjumpabianice.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: -

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności  wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

  • linki nie zawierają treści ani tytułu

  • brak możliwości zmiany kontrastu strony i wielkości czcionki tekstu (czarne tło - żółte litery, zmiana wielkości czcionek)

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy pomocy narzędzia do oceny strony: Test -European Internet Inclusion Initiative , z którego wynika, że strona internetowa hospicjumpabianice.pl spełnia wymagania w 96,94 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest DAWID SIKORA, dawid.sikora4991@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533-757-111. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego mieści się na parterze:

Adres: ul. Dąbrowskiego 46, 95-200 Pabianice.

Adres: ul. Dębowa 1, 98-100 Łask.


Wejście główne do budynku zlokalizowane jest na poziomie zerowym, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W budynku są drzwi umożliwiające przejazd wózkiem inwalidzkim. Pomieszczenia sanitarne przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, posiadają uchwyty zamontowane na wysokościach 70 - 80 cm. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. Nie ma natomiast możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

42 215-75-79