NAPISZ DO NAS

Godziny przyjęć:

powiat pabianicki:

poniedziałek – piątek: 7:00 – 15:00

środa: 10:00 – 18:00

 

 

e-pit

Jak nam pomóc?

Przekaż 1,5% dla Hospicjum

KRS: 0000178499

Adres:

POWIAT PABIANICKI

ul. Dąbrowskiego 46,

95-200 Pabianice

 

POWIAT ŁASKI

ul. Dębowa 1

98-100 Łask

 

tel: 42 215 75 79

 

 

 

 

 

 

Twój darmowy PIT rozliczysz online w PITax.pl

dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego ul. Dąbrowskiego 46,

95-200 Pabianice, zwany dalej Stowarzyszeniem.

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Pan Dawid Sikora, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową na adres: dawid.sikora4991@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać pozyskane od:

  1. bezpośrednio od Pani/Pana;

  1. podmiotów – na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity z Dz.U. z 2018r. poz. 160, 138,650);

  2. osób upoważnionych;

 

 

IV. Pani/Pana dane osobowe w Stowarzyszeniu mogą być przetwarzane w celu:

  1. świadczenia usług medycznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
   oraz art. 9 ust. 1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
   z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 1. Dane osobowe gromadzone przez Stowarzyszenie mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz jej statutowych działań oraz upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa (Narodowy Fundusz Zdrowia, laboratoria analityczne, ubezpieczyciel) .

 

VI. Stowarzyszenie nie przekazuje Pani/Pana danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

VII. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony
w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

VIII. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

IX. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna

42 215-75-79